ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp បានតែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិលោក Satya Nadella ជាប្រធានថ្មី


- កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp បានតែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិលោក Satya Nadella ជាប្រធានថ្មីជំនួសលោក John Thompson ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង