ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ស.រ.អា៖ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា អាម៉េរិកគ្រោងនឹងបញ្ឈប់តម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ម៉ាស់ នៅតាមមណ្ឌល ទីធ្លាសាធារណៈ និងទីតាំងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដោយសារតែករណីឆ្លងមេរោគ បានធ្លាក់ចុះទាបគួរឲ្យកត់សំគាល់។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង