ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ងទ័ពជើងទឹកអ៊ីស្រាអែល បានស្វាគមន៍ការមក ដល់របស់នាវាផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ី Magen ទី២


- អ៊ីស្រាអែល៖ កងទ័ពជើងទឹកអ៊ីស្រាអែល បានស្វាគមន៍ការមកដល់របស់នាវាផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ី Magen ទី២ ដែលជានាវាចម្បាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទិញពីអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ២០១៥។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង