ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាច្រើន ដែលមានមូលដ្ឋាន នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថា


- ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាច្រើន ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាល ថាពួកគេត្រូវការជំនួយសង្រ្គោះវិស័យឧស្សាហកម្ម ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យរស់រាន ប្រសិនបើច្បាប់រឹតបន្តឹងដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ នៅតែបន្តដាក់ ដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយរារាំងដល់ទីផ្សាររបស់ពួកគេ។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង