ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាតិចិន បាននិយាយនៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-១៩ ចំនួន ២៥ នាក់


ចិន៖ អាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាតិចិន បាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-១៩ ចំនួន ២៥ នាក់ បន្ទាប់មានករណីឆ្លង២៤ នាក់កាលពីម្សិលមិញនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង