ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អឺរ៉ុបបានឈានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ ជាមួយនឹងចិន


អឺរ៉ុប៖ អឺរ៉ុបបានឈានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយនឹងចិន ដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យ ពាណិជ្ជកម្មមានតុល្យភាពឡើងវិញ ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី០២ របស់ពិភពលោក បើទោះបីជា សហរដ្ឋអាមេរិកមាន ការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចផ្តល់ផលមិនល្អក៏ដោយ ។ ប្រភពCNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង