ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-១៩ ថ្មីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានធ្លាក់ចុះរយៈពេល ៤ ថ្ងៃជាប់គ្នា


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-១៩ ថ្មីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានធ្លាក់ចុះរយៈពេល ៤ ថ្ងៃជាប់គ្នា នៅត្រឹម ៥ ២៧១ នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ តិចជាងចំនួនឆ្លងប្រមាណ ៦២៤១ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង