ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១១៤,៤៦០ នាក់


- ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១១៤,៤៦០ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាចំនួនឆ្លងទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល ២ខែនេះ និងចំនួនអ្នកស្លាប់មានប្រមាណ ២៦៧៧ នាក់ ខណៈផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសបានត្រៀមបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិត។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង