ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ធនាគារធំៗលំដាប់ពិភពលោក គ្រឹះស្ថានមូលនិធិនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន នៅហុងកុងបាននិយាយថា


- សេដ្ឋកិច្ច៖ ធនាគារធំៗលំដាប់ពិភពលោក គ្រឹះស្ថានមូលនិធិនិងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន នៅហុងកុងបាននិយាយថា ពួកគេកំពុងបង្កើនការជួលបុគ្គលិកបន្ថែមទៀត ក្នុងទីក្រុងនេះ ដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញ ពីច្រកផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងប្រទេសចិន ដោយពួកគេលែងសូវព្រួយបារម្ភ ពីការគាបសង្កត់របស់ក្រុងប៉េកាំង ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌល ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនេះទៀតហើយ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង