ព័ត៌មានជាតិ

មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ


មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ

សកម្មភាពក្រុមគ្រូពេទ្យយើងកំពុងបង្រៀនប្អូនៗកុមារ
យើងនឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹម ភាពកក់ក្ដៅ ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះប្អូនៗកុមារ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង