ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអង់គ្លេស នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល


- អង់គ្លេស៖ ប្រទេសអង់គ្លេស នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល មកពីប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងទីក្រុង Oxford នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែលជាជំនួបកំពូលរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ស្តីពីការពង្រីកលទ្ធភាពផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោក។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង