ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ អង្គការណាសាបានប្រកាស ពីគម្រោងចាប់ផ្តើមបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីចំនួនពីរ


- វិទ្យាសាស្ត្រ៖ កាលពីថ្ងៃពុធ អង្គការណាសាបានប្រកាសពីគម្រោងចាប់ផ្តើមបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីចំនួនពីរ ទៅកាន់ភពព្រះសុក្រ នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០២៨ និង ២០៣០ ដែលជាបេសកកម្មដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងទសវត្សរ៍នេះ ដើម្បីសិក្សាបរិយាកាស និងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ភពនោះ ដែលគេហៅថា ជាបងប្អូននឹងភពផែនដីយើង។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង