ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសម្រេចចិត្តរបស់ចិន ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជន មានកូនច្រើន គឺជាផែនការមួយ


- ចិន៖ ការសម្រេចចិត្តរបស់ចិន ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនមានកូនច្រើន គឺជាផែនការមួយ ដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្ម ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ ដែលអាចដាក់បន្ទុក លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង