ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានប្រកាសរកឃើញ ប្រភេទវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីមួយ


- វៀតណាម៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានប្រកាសរកឃើញប្រភេទវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីមួយដែលសង្ស័យថាអាចជាវីរុសកូនកាត់រួមបញ្ចូលវីរុសបំប្លែងខ្លួនពីរប្រភេទ ដែលមានដើម កំណើតពីអង់គ្លេសផង និងឥណ្ឌាផង។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង