ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋធានី Tigray នាភាគខាងជើងប្រទេស អេត្យូពីបាន ចាប់ផ្តើមដំណើរការធនាគារឡើងវិញ


អេត្យូពី៖ រដ្ឋធានី Tigray នាភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្តើមដំណើរការធនាគារឡើងវិញ ជាលើកដំបូងចាប់ តាំងពីសង្គ្រាម បានផ្ទុះឡើងនៅទីនោះ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាក្រោមផែនការ ស្តារភាពប្រក្រតីរបស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង