ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន រកឃើញវិជ្ជមានជម្ងឺកូវិដ១៩ ចំនួន០៨នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន រកឃើញវិជ្ជមានជម្ងឺកូវិដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង