ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ១,២០២,៨៧៧នាក់


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ពបានចំនួន ១,២០២,៨៧៧នាក់។ដោយឡែក សម្រាប់បងប្អូនរស់នៅ តំបន់ក្រហម ក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៨៩៦,៤៣២នាក់។
ប្រភព: នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់
ដោយ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង