ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថា មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងហូជីមីញ


- វៀតណាម៖ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងហូជីមីញ នឹងចាប់ផ្តើមវិធានការ រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភានេះទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-១៩ ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង