ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានអំពាវនាវដល់ អង្គការសុខភាពពិភពលោក


- WHO៖ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានអំពាវនាវដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ឲ្យបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយក្រុមរបស់ WHO ដែលត្រូវបានគេផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញក្នុងការស្រាវជ្រាវលើទិន្នន័យ និងសំណាកនានាក្នុងប្រទេសចិន ឲ្យអនុវត្តដំណាក់កាលទី ២ នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន លើប្រភពដើមរបស់វីរុសកូវីដ១៩។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង