ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អភិបាលរដ្ឋជាច្រើននៅអូស្ត្រាលី កំពុងដាក់បម្រាម លើអ្នកដំណើរទាំងឡាយ


- អូស្ត្រាលី៖ អភិបាលរដ្ឋជាច្រើននៅអូស្ត្រាលី កំពុងដាក់បម្រាមលើអ្នកដំណើរទាំងឡាយ ដែលធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Victoria មិនឲ្យចូលរដ្ឋដែលពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រង បន្ទាប់ពីរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន ១៩ ករណីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

#ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង