ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម សម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញ


អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម សម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុន លី ឈាងខប ស្ថិតនៅភូមិ បាធាយ ឃុំ បាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង