ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំមួយ នៅភាគខាងលិចតំបន់ អង់តាក់ទិកបានប្រេះបែកចូលទៅក្នុងសមុទ្រ Weddell


- ផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំមួយ នៅភាគខាងលិចតំបន់អង់តាក់ទិកបានប្រេះបែកចូលទៅក្នុងសមុទ្រ Weddell ដោយសារបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងបានក្លាយជាផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាផ្ទាំងទឹកកក A-76 ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង