ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេស


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទូទាំងប្រទេស អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ២,១៩៨,៥៤៧នាក់ហើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង