ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា :នៅទិវាជាតិនៃការចងចាំ យើងចូលរួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា


ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា :នៅទិវាជាតិនៃការចងចាំ យើងចូលរួមជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការកាន់ទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់ ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ការធ្វើទារុណកម្ម ការចាប់ធ្វើជាទាសករ និងបទឧក្រិដ្ឋដទៃទៀត ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកខ្មែរក្រហម។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង