ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេចបន្ថែមភារកិច្ច ដល់ក្រុមការងារពិនិត្យសំណុំឯកសារបេក្ខជន


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេចបន្ថែមភារកិច្ចដល់ក្រុមការងារពិនិត្យសំណុំឯកសារបេក្ខជនដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាលឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីបម្រើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង