ព័ត៌មានជាតិ

សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន!! រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកកូវីដ-១៩ រហូតដល់ចំនួន១៤៦ នាក់


សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន!!
រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកកូវីដ-១៩ រហូតដល់ចំនួន១៤៦ នាក់ យោងតាមលទ្ធផលថ្ងៃ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង