ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៧នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៧នាក់ ក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ចំនួន៣នាក់ និងជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំនួន៤នាក់ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង