ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ជជូនដំណឹងពីករណី ជាសះស្បេីយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្ត្រីអាយុ ៧៣ ឆ្នាំម្នាក់ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ជជូនដំណឹងពីករណីជាសះស្បេីយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្ត្រីអាយុ ៧៣ ឆ្នាំម្នាក់ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង