ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការ ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តពិន័យអន្តរកាលចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល


អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តពិន័យអន្តរកាលចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល និងវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង