ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស


គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ សរុបចំនួន ២លាន ១០០,១៥១នាក់ហើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង