ព័ត៌មានជាតិ

សូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន!! អាជ្ញាធរស្រុកបាទី បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


សូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន!!
អាជ្ញាធរស្រុកបាទី បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង