ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣នាក់ទៀត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១


អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣នាក់ទៀត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង