ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បន្តរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១នាក់


រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បន្តរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១នាក់ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។
https://t.me/TVKlocal/6928

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង