ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកជំនាញការសិង្ហបូរីបាននិយាយថា ការមកដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-១៩ នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបូរី គឺជាដំណឹងល្អ


សិង្ហបូរី៖ ក្រុមអ្នកជំនាញការសិង្ហបូរី បាននិយាយថាការមកដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-១៩ នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបូរីគឺជា ដំណឹងល្អ តែវានៅតែត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនខែទៀតដើម្បីអាចឱ្យជីវិតវិលត្រឡប់ ទៅរកភាពធម្មតាវិញក្នុងអំឡុងពេល កំពុង បណ្តុះប្រព័ន្ធស៊ាំ ក្នុងខ្លួនមនុស្សផង និងកំពុងសិក្សាបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់របស់វាផងដែរ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង