ព័ត៌មានជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីលោកជំទាវ មាស សាឯម រដ្ឋលេខាធិការ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩


ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីលោកជំទាវ មាស សាឯម រដ្ឋលេខាធិការ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។ https://t.me/TVKlocal/6917

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង