ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer -BioNTech


អឺរ៉ុប៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer -BioNTech ដែលជាវ៉ាក់សាំងដំបូងគេត្រូវបានគេអនុញ្ញាតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង