ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកផ្តល់ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនកម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ដែលត្រូវព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល(លើកទី៦០)។ https://t.me/TVKlocal/6657

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង