ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ១សប្តាហ៍ទៀត


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ បែងចែកជា «តំបន់ក្រហម», «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង» សម្រាប់រយៈពេល១សប្តាហ៍ទៀត។ https://t.me/TVKlocal/6663

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង