ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តមកទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស(រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) សរុបចំនួន ១លាន ៨សែន៧៧.៨៤០នាក់ហើយ


គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តមកទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស(រួមទាំងក្រសួងការពារជាតិ) សរុបចំនួន ១លាន ៨សែន៧៧.៨៤០នាក់ហើយ ក្នុងនោះអ្នកដែលបានចាក់លើកទីចំនួន ១,១២៣,៧២៦ដូស (Fully Vaccinated)។

https://t.me/TVKlocal/6635

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង