ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមវិទ្យាស្ថាន Robert Koch ដែលជាវិទ្យាស្ថានជាតិការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺអាល្លឺម៉ង់ បានឲ្យដឹងថា


- អាល្លឺម៉ង់៖ យោងតាមវិទ្យាស្ថាន Robert Koch ដែលជាវិទ្យាស្ថានជាតិការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺអាល្លឺម៉ង់ បានឲ្យដឹងថាអាល្លឺម៉ង់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ២៨៣ នាក់ នាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបប្រមាណ ៨៥១១២ នាក់។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង