ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៤៨០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៣៥០នាក់ជាសះស្បើយ


កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៤៨០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៣៥០នាក់ជាសះស្បើយ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៥នាក់។ https://t.me/TVKlocal/6522

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង